Oferta

Terapia pedagogiczna


Obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej.
Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Dzięki stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka i wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, można zniwelować trudności, przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalne konsekwencje.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jest to rodzaj terapii pedagogicznej i nie należy ich mylić z zajęciami wyrównawczymi. Są to zajęcia skierwane do dzieci, które mają problem z uczeniem się. Mają na celu wspomóc je w opanowaniu określonych umiejętności i przyswojeniu konkretnej wiedzy. Jest to szczególnie istotne w przypadku, kiedy brak opanowania pewnych umiejętności nie pozwala na prawidłowy rozwój dziecka. Wspomagają również rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny.

Zajęcia rewalidacyjne


Przeznaczone są dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym z autyzmem, zespołem Aspergera, i niepełnosprawnością intelektualną. Głównym ich celem jest bazowanie na mocnych stronach dziecka i usprawnianie zaburzonych lub opóźnionych procesów poznawczych, a w efekcie przywrócenie sprawności w stopniu, który pozwoli na optymalne funkcjonowanie dziecka.

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®


To metoda czytania sylabami i jeden z elementów terapeutycznych Metody Krakowskiej®. Opiera się ona na wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu. Twórczynią Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® jest prof. Jagoda Cieszyńska. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® opiera się na najnowszych badaniach neuropsychologicznych, a także na wieloletniej praktyce terapeutycznej prof. Jagody Cieszyńskiej. Nazwa metody odnosi się wprost do organizacji funkcji językowych mózgu. Wykorzystuje zarówno mechanizmy symultaniczne, czyli globalne, całościowe, którymi zajmuje się prawa półkula, jak i sekwencyjne, linearne, za które odpowiada półkula lewa. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas nabywania systemu językowego przez dziecko – powtarzania, rozumienia oraz nazywania.

Dla kogo przeznaczona jest metoda?

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® została opracowana tak, by każde dziecko, którego poziom intelektualny mieści się w granicach normy lub z nieznacznym obniżeniem sprawności intelektualnej, mogło nauczyć się czytać. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, ale najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego. Według prof. Cieszyńskiej opanowanie sztuki czytania przed pójściem do pierwszej klasy ułatwia dziecku odnalezienie się w nowej, niełatwej dla niego sytuacji, pozwala na skupienie się na innych zadaniach i wyzwaniach, które postawi przed nim szkoła oraz wpływa na pozytywny obraz własnej osoby. Wczesna nauka czytania nie dotyczy jedynie dzieci zagrożonych dysleksją, ale też tych z opóźnionym rozwojem mowy.